Zásady zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s čl. 13 GDPR

PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION Pravda Capital

Základní informace 

Společnost Pravda Capital s.r.o., se sídlem Opletalova 1417/25, 110 00, Praha 1, IČ 26710480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. 88881 C, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“),. 

Controllers’ contact information: 

Address: Opletalova 1417/25, 110 00, Praha 1 

Email: info@pravda.eu 

Phone: +420 227 316 028 

by tímto ráda, v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“), informovala své zákazníky (dále jen „Subjekty údajů“, jednotlivě „Subjekt údajů“) o následujícím:

• Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro činnost Správce, tzn. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů (dále jen „Činnost“) (údaje o totožnosti, kontaktní údaje, další osobní údaje dle konkrétního finančního produktu) předané Subjektem údajů, budou Správcem zpracovávány za účelem jeho Činnosti a následné správy smlouvy, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy se Subjektem údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících činnost investičního zprostředkovatele, dále především zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, archivaci dokumentů, vedením účetnictví a správy daní. Titulem pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zdravotní stav) je dobrovolný souhlas Subjektu údajů. To platí i pro marketingové účely.

• Budou zpracovány pouze takové osobní údaje Subjektu údajů, které Správce nutně potřebuje, aby byl schopen dodržet právní povinnosti, řádně plnit smluvní závazky a chránit své oprávněné zájmy. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je mj. identifikace smluvních stran v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

• Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Budou zpracovány pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

• Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

• Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se o zpracování za účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení případně vymáhání pohledávek.

• Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy či její správy Správcem a po dobu běhu promlčecí lhůty na plnění ze smlouvy (max. 10 let) od jejího ukončení či ode dne ukončení správy, dále po dobu udělení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor). Správce zpracovává osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem pro zpracování.

• Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely Činnosti Správce poskytnuty subjektům provozujícím investiční služby a dalším finančním institucím ve smluvním vztahu se Správcem, vázaným zástupcům Správce, oprávněným zaměstnancům Správce a dále osobám, které Správci poskytují IT, právní, účetní a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení, soudům, ČNB, správci daně, finanční správě, exekutorům či insolvenčním správcům, ČKP a jiným orgánům veřejné moci.

• Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země (tzn. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) ani mezinárodní organizaci.

• Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil osobu, která má tuto oblast na starost a která dohlíží nad řádným zpracováním osobních údajů Subjektu údajů.

• Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tel: +420 234 665 111, webová stránka: www.uoou.cz) má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením GDPR.

• Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

• Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:
Karel Matoušek
Email: info@pravda.eu
Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů odešlete následující údaje na adresu
info@pravda.eu:
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Jméno:
Příjmení:
Email:
Telefon: